eduXchange.nl
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Educatieve Minor GeschiedenisOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Krijg je bevoegdheid om Geschiedenisles te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t!
Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, in combinatie met het Bachelordiploma Geschiedenis, een bevoegdheid krijgen om Geschiedenisles te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t. Studenten die de Educatieve minor hebben afgerond komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 in plaats van 60 ECTS bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding.
De Educatieve minor wordt verzorgd door het ICLON, in nauwe samenwerking met de faculteit enis gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze lesbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.
De Educatieve minor bied je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De Educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 EC, bestaande uit 13 EC aan vakken en 17 EC praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap.
In combinatie met het bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de Educatieve minoreen beperkte tweedegraads bevoegdheid op. Hiermee kun je het vak Geschiedenis geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t).

Learning outcomes

 • een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen
 • voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren
 • een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Geschiedenis eigen maken
 • in groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen
 • relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming
 • eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens
 • aan het einde van de cursus kun je vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan geschiedkundige begrippen te vergroten.

Teaching method and examination

Module 1: Leren en instructie (3 EC)
Module 2: Pedagogiek (5 EC)
Module 3: Vakdidactiek (5 EC)
Module 4: Praktijk (17 EC)

Voor een beschrijving van de studieonderdelen zie de volgende [website](https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/7469/educatieve-minor?_ga=2.238494656.1322264423.1579602420-690570483.1579602420#tab-2" style="color:#0563c1; text-decoration:underline).

Zie omschrijving afzonderlijke modules op [de website](https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/7469/educatieve-minor?_ga=2.238494656.1322264423.1579602420-690570483.1579602420#tab-2" style="color:#0563c1; text-decoration:underline)
Toetsing en beoordeling van Praktijk 1 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 1) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.
B) Supervisie: Verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt.

 • Pedagogiek:

 • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

 • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Bij het studieonderdeel Leren en instructie wordt aan de hand van een aantal casussen getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van onderwijspraktijken
De beoordeling van alle studieonderdelen worden uitgedrukt in een cijfer tussen 5 (staat voor onvoldoende) tot en met 10. In de studiewijzer voor de afzonderlijke studieonderdelen wordt nader toegelicht wat de relatie is tussen dit cijfer en het beheersniveau dat is bepaald aan de hand van de rubrics.

Good to know

In het voorjaar organiseren de studieadviseur en programmacoördinator Geschiedenis een voorlichtingsbijeenkomst voor huidige BA-2 studenten. De exacte locatie en tijd worden tezijnertijd aangekondigd via SIN-Online.
Aanmeldprocedure: volg de aanmeldprocedure voor selectieminoren zoals beschreven op de EUR-minorwebsite. Stuur aanvullend jouw motivatiebrief en jouw curriculum vitae naar ocgeschiedenis@eshcc.eur.nl.
Selectieprocedure: nadat de aanmeldperiode verstreken is, ontvangt de afdeling Geschiedenis (ESHCC) medio april de aanmeldingen. Vervolgens zullen alle aangemelde studenten die voldoen aan de toelatingseisen uitgenodigd worden voor een gesprek. De toelatingseisen zijn:

 • Bachelor 1 afgerond en de prognose dat je Bachelor 2 nominaal zult afronden.
 • Je mag nog geen andere minor gevolgd hebben
 • Huidige BA-2 studenten hebben voorrang op ouderejaars
 • Studenten met 1e keuze educatieve minor krijgen voorrang
 • Motivatie en affiniteit/ ervaring met jongeren telt mee

Eind april hoor je of je geselecteerd bent.
Belangrijk: wees zeker van je aanmelding!

Toelating: voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld.

 • De minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.

Let op:De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. Deelname aan de startdagen van de Educatieve minor is verplicht. De startdagen vinden plaats in augustus 2023 (doorgaans de laatste week van de maand augustus).
De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot eind januari/begin februari 2024. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Additional information

 • Code
  MINESHCC-5
 • Credits
  ECTS 30
 • Selection minor
  Yes
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of Erasmus University