EduXchange.NL

Geneeskunde voor technische studenten

GENMIN99
Health care

About this minor

Technische kennis voor medische vraagstukken? Ontdek de geneeskunde en leer hoe jij kunt bijdragen aan diagnostiek en behandelmethoden.

De minor richt zich op studenten met interesse in het snijvlak van techniek en geneeskunde. Het is een interdisciplinair vakgebied waar artsen, biomedici en ingenieurs intensief samenwerken. Om elkaars taal te leren spreken, begint de minor met een ontdekkingsreis door de basale humane biologie. Daarna worden aspecten van ziekteleer en diagnostiek behandeld. Tijdens de minor, in twee tijdvakken van drie weken, werk je in een groep van 2-4 studenten aan een project, waarbij je jouw technische kennis toepast bij het oplossen van een (bio)medisch probleem, meestal in het Erasmus MC.

Het eerste deel van de minor omvat een diepgaande verkenning van het menselijk lichaam (celbiologie, fysiologie, moleculaire biologie en anatomie). De opgedane kennis over de (medische) biologie en ziekteleer is essentieel voor het klinisch denken. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten door een onderzoeksproject van drie weken. Projecten sluiten zoveel mogelijk aan op lopende Medical Delta-projecten en worden begeleid door docenten.

Het tweede deel van de minor heeft een klinisch karakter met vakken als diagnostiek (radiologie, cardiologie), traumachirurgie, orthopedie en maag-, darm-, leverziekten. In de casus-georiënteerde benadering ligt de nadruk op de vertaling van techniek naar geneeskunde en vice versa, met aandacht voor situaties waar artsen vastlopen, waarbij technologische oplossingen zouden kunnen helpen. Dit deel wordt wederom afgesloten met een drie weken durend onderzoeksproject, als voortzetting van de projecten in het eerste deel.

De eindresultaten van de projecten worden gepresenteerd op het afsluitende symposium van de minor, waar docenten en medestudenten gezamenlijk de presentaties beoordelen.

Learning outcomes

Na afloop van de minor heeft de student:

 • een globaal overzicht van ziektebeelden en klinisch denken en kan voorbeelden van de toepassingen van techniek hierin geven.

 • inzicht op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines;

 • een basis om effectief te kunnen communiceren en samen te werken met collegae uit de (bio-)medische disciplines.

Details:
Voertaal is Nederlands. Tijdens de symposia en in verslagen van de projecten is de voertaal Engels.
Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: LUMC: Anatomie, Celbiologie; TU Delft: Biomechanical Engineering; Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Samenwerking met de bachelor Klinische Technologie.

Good to know

Deze minor staat open voor studenten van de TU Delft: faculteiten L&R, 3mE (met uitzondering van KT), EWI, BK, TBM, TNW, IO en CiTG. Van de Leiden-Delft joint degree opleiding MST worden maximaal 5 studenten toegelaten.
Van de Erasmus MC-Delft joint degree opleiding NB worden maximaal 5 studenten toegelaten. Studenten Biomedische Wetenschappen en Klinische Technologie komen niet in aanmerking.

Dringend advies : Eindexamen biologie op 6-VWO niveau.
Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden die deze minor willen volgen hoeven geen toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen.

Aanwezigheid bij vaardigheidsopdrachten (VO), werkgroepen, studentpresentaties (symposia) is verplicht.

In een van de eerste weken van de minor moeten alle deelnemers een verklaring ondertekenen over het omgaan met vertrouwelijke gegevens, omdat ze tijdens de aanwezigheid op het Erasmus MC kennis kunnen nemen van privacygevoelige gegevens over patiënten.
Daarnaast zal voorafgaand aan de projecten aan je worden gevraagd om een verklaring te tekenen: dit gaat om een geheimhoudingsverklaring met betrekking tot lopende onderzoeken en projecten op de afdeling voor zover die de publiceerbaarheid of patenteerbaarheid in gevaar brengen.
Tenslotte zal de deelnemers gevraagd worden een overeenkomst over intellectueel eigendom te ondertekenen, om de rechten van de student te beschermen.

De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC. De Medical Delta verzorgt onderwijs op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl.

De coördinatie van deze minor is vanuit het Erasmus MC.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen, zelfstudieopdrachten, bezoeken aan laboratoria, en een onderzoeksproject (twee keer drie weken) dat wordt afgesloten met een een symposium. Aanwezigheid is verplicht bij vaardigheidsopdrachten, werkgroepen en het symposium. Bij colleges wordt aanwezigheid sterk aanbevolen, omdat behandelde stof niet altijd via het tekstboek of anderszins te vinden is. Zelfstudieopdrachten kunnen op een zelfgekozen tijdstip en locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt het toetsresultaat niet vrijgegeven.

Onderwijsmateriaal
Voor de eerste periode van deze minor wordt als basis het free online tekstboek Anatomy and Physiology, 2022 OpenStax, J.G Betts et al. (https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@12.8:zMTtFGyH@7/Introduction) gebruikt. Belangrijkste bron verder zijn je eigen aantekeningen tijdens het onderwijs. De globale inhoud en het overige studiemateriaal wordt aangeleverd in de vorm van een blokboek.

Wijze van tentaminering
De studiepunten voor deze minor (30 ECTS) worden pas toegekend na het succesvol afsluiten van de hele minor. Hiervoor dient de student een voldoende (≥5,5) te halen voor alle afzonderlijke onderdelen:

 • Periode 1 (basale humane biologie):

 • Vier korte, individuele weektoetsen (maximaal 15 vragen) moeten allemaal gehaald worden (pass/no pass)

 • Presentatieopdracht in twee-of drietallen (cijfer)

 • Periode 2 (anatomie): kennistoets

 • Periode 3 (radiologie en cardiologie): kennistoets

 • Periode 4 (traumachirurgie): kennistoets

 • Periode 5 (MDL): schrijfopdracht

 • Projectperiodes: inbreng tijdens project, projectverslag en -presentatie (gecombineerd cijfer)

Voor weektoetsen en kennistoetsen is er maximaal één herkansingsmogelijkheid.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van de presentatie opdracht, de 3 kennistoetsen, de schrijfopdracht en beide projectdelen, gewogen naar het aantal onderwijsweken. Herkansingen (1 mogelijkheid per onderdeel) zijn ingeroosterd halverwege de minor (november 2024) en in de laatste week van de minor (januari 2025)

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   31 January 2025
  • Term *
   Block MINOR3
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  Currently no more seats available
These offerings are valid for students of Erasmus University