eduXchange.nl

Educatieve Minor: WiskundeOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Lijkt het je een leuke uitdaging om voor de klas te staan, dan biedt de Educatieve minor je de kans! Haal een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor docent Wiskunde in het voortgezet onderwijs.

De Educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap en een onderwijsbevoegdheid te behalen. De Educatieve minor (30 ECTS) bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk op een middelbare school en voor de helft uit een theoretisch deel op de universiteit. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op de collegedag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere vier dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de minor, de stage op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld drie dagen per week op hun stageschool. Daarnaast werk je aan opdrachten, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

In combinatie met het bachelordiploma Econometrie en Operationele Research levert de succesvolle afronding van de Educatieve minor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid op. Hiermee kun je wiskunde geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t.

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research, zie ook detoelatingsmatrix.

De minor is 30 ECTS, wat zich vertaalt naar een studiebelasting van 840 uur. Inclusief startdag (6 uur), hoor- en werkcolleges (76 uur) en Praktijk stage (minimaal 120 klascontacturen, daarnaast evalueer je je lessen met je begeleider, neem je deel aan schoolactiviteiten en volg je activiteiten in het kader je van ontwikkeldoelen Praktijk) komt het aantal contacturen neer op minimaal 202 uur. De overige uren besteed je aan zelfstudie, opdrachten voor de opleiding, het voorbereiden van lessen, aanwezigheid bij schoolse activiteiten zoals een vergadering of ouderavond, et cetera. De ervaring leert dat je deze uren hard nodig hebt.

Learning outcomes

Na afronding van de educatieve minor kun jij: Een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen. Voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren. Een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Economie eigen maken. In groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen. Relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten. Eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens. Vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten.

Zie eventueel ook de leerdoelen per studieonderdeel en eindkwalificaties van de Educatieve minor in de Onderwijs en Examenregeling.

Teaching method and examination

De Educatieve minor wordt inhoudelijk herzien. De beschrijving wordt in mei 2023 gepubliceerd op de Studiegids van de Universiteit Leiden: [https://studiegids.leidenuniv.nl/s/0319](https://studiegids.leidenuniv.nl/s/0319" style="color:#0563c1; text-decoration:underline).

Good to know

Aantal contacturen

 • De minor is 30 ECTS, wat zich vertaalt naar een studiebelasting van 840 uur. De ervaring leert dat je alle uren hard nodig hebt.

 • De colleges voor deze minor voor bachelor studenten Econometrie en Operationele Research vinden plaats bij het ICLON in Leiden op maandag. Houd er rekening mee dat je deze hele collegedag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten.

 • Dinsdag tot en met vrijdag loopt het praktijkdeel van de opleiding, studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun stageschool aanwezig.De praktijk stage is minimaal 120 klascontacturen, daarnaast evalueer je je lessen met je begeleider, neem je deel aan schoolactiviteiten en volg je activiteiten in het kader je van ontwikkeldoelen Praktijk.

 • De overige uren besteed je aan overige studieactiviteiten zoals zelfstudie, opdrachten voor de opleiding, het voorbereiden van lessen, aanwezigheid bij schoolse activiteiten zoals een vergadering of ouderavond.

Let op: De colleges voor deze minor voor studenten Econometrie en Operationele Research vinden plaats in Leiden op maandag. De startdag vindt plaats in augustus 2023, de exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Deelname aan de startdag is verplicht. De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) onderwijs tot en met 18 december 2023 en de meeste deadlines van in te leveren opdrachten liggen in januari 2024. Ook de te volgen stage kan doorlopen tot en met januari 2024.
Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research, zie ook detoelatingsmatrix.

Toelatingseisen
Voor deze minor gelden de volgende toelatingseisen.Indien je niet aan de toelatingseisen voldoet, kun je niet geplaatst worden op deze minor:

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research.

 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, waarbij je zowel lesgeeft als zelf colleges volgt. Het is niet mogelijk de minor met ander onderwijs te combineren.

 • Studenten dienen de vakken van BA1 en blok 1 & 2 van BA2 te hebben afgerond.

 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Selectie en plaatsing
Bij de selectie wordt gekeken naar de motivatie en speelt ervaring/affiniteit met jongeren een rol. Huidige tweedejaarsstudenten die nog niet eerder een minor hebben gevolgd, krijgen voorrang bij plaatsing. Indien je geplaatst wordt op deze minor, dan geldt dit als een voorkeursplaatsing. Je kunt dan geen aanmelding meer indienen voor een andere minor. Uiterlijk 1 mei krijg je te horen of je bent toegelaten tot de minor.

Additional information

 • Code
  MINFEW19
 • Theme
  Economics
 • Credits
  ECTS 30
 • Selection minor
  Yes
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  4 september 2023

  • Ends
   26 augustus 2024
  • Term *
   Block MINOR2
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
These offerings are valid for students of Leiden University