EduXchange.NL

Recht en gezondheidszorg

RMIN09
Law

About this minor

Geïnteresseerd in de beginselen van het gezondheidsrecht en actuele juridische vraagstukken in de zorg?

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

De minor Recht en gezondheidszorg staat uitgebreid stil bij de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar of gemeente) en de burger als verzekerde. Deze rechtsbetrekkingen worden beheerst door wet- en regelgeving die zowel te vinden is in algemene delen van ons recht – zoals het straf-, bestuurs- en privaatrecht) als in speciaal voor de gezondheidszorg geschreven wetten. Het gezondheidsrecht is daarom een horizontaal specialisme.

Tijdens de minor zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars, het medisch beroepsgeheim, medische aansprakelijkheid, het medisch tucht- en klachtrecht, beslissingen rond het einde van het leven en regels op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook de internationaalrechtelijke dimensie komt aan bod: het recht op gezondheidszorg is immers een belangrijk mensenrecht!

Door het volgen van deze minor verbreed je niet alleen je kennis van het recht maar krijg je ook de kans je mondelinge en schriftelijke vaardigheden te ontwikkelen door te discussiëren over de toepassing van het gezondheidsrecht op casuïstiek en door een paper te schrijven over een actueel onderwerp binnen het gezondheidsrecht.

Omdat deze minor toegankelijk is voor studenten van verschillende studierichtingen, zullen afhankelijk van de beschikbare voorkennis, (aspecten) van te bespreken onderwerpen bekend, minder bekend of nog totaal onbekend zijn. Binnen deze minor is dan ook een van de doelstellingen dat studenten elkaar bevragen, elkaar zaken uitleggen en zo van elkaar leren.

Learning outcomes

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:

 • de wijze waarop in Nederland het stelsel van de gezondheidszorg juridisch is vormgegeven

 • rechten en plichten van de patiënt

 • rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar, zorginstelling, zorgverzekeraar en zorgverzekerde

 • de internationaal- en Europeesrechtelijke aspecten van gezondheidszorg

 • de juridische aspecten van bijzondere vraagstukken als euthanasie, dwangbehandeling, orgaandonatie, proefpersonenonderzoek, toegankelijkheid van de zorg, de menselijke waardigheid, jeugdzorg, et cetera.

De student verkrijgt vaardigheden in:

 • het opzoeken, interpreteren en toepassen van relevante regelgeving
 • het zelfstandig schrijven van een paper
 • het mondeling presenteren van onderzoeksresultaten
 • het met elkaar discussiëren over gezondheidsrechtelijke actuele onderwerpen in hun ethische context

Good to know

 • de minor is toegankelijk voor studenten bachelor 3;
 • de minor kent geen verplichte contactmomenten; deelname aan de werkgroepen wordt wel sterk aangeraden;
 • zowel de hoorcolleges als de werkgroepen worden fysiek aangeboden;
 • er wordt geen opleidings-specifieke voorkennis vereist; voor studenten zonder een bachelor Nederlands recht is er in week 2 een extra werkcollege “Inleiding in het Nederlandse recht” voor de benodigde juridische kennis;
 • er vindt een facultatief bezoek plaats aan het Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg;
 • voor VMO-studenten van ESL is de minor aantrekkelijk omdat hoorcolleges en werkgroepen mede op vrijdag plaatsvinden en de opnamen van de hoorcolleges op dinsdag beschikbaar worden gesteld voor VMO-studenten.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

Deze minor kent verschillende onderwijsvormen. Naast hoorcolleges vinden er interactieve werkgroepen plaats.

Tijdens de werkgroepen werken studenten met elkaar of individueel opdrachten uit en presenteren studenten de bevindingen aan elkaar. De werkgroepen vormen een verdieping van (een deel van) de stof die behandeld wordt tijdens de hoorcolleges.

Er geldt geen verplichte aanwezigheid voor de hoorcolleges en de werkgroepen. De uitwerking van opdrachten die tijdens de werkgroepen worden gemaakt, wordt evenwel niet achteraf online openbaar gemaakt.

Onderwijsmateriaal
Verplicht (onder voorbehoud)

 • Praktisch Gezondheidsrecht, D.Y.A van Meersbergen & M.C.I.H. Biesaart, Groningen - Utrecht: Noordhoff Uitgevers (meest recente druk)

 • Handboek gezondheidsrecht, H.J.J. Leenen e.a. (red.), Den Haag: Boom Juridische uitgevers (meest recente druk). Hoofdstuk I (beschikbaar via Canvas)

 • De Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer (meest recente druk) te verkrijgen bij elke juridische boekhandel en ook (gratis) online beschikbaar via Canvas.

 • SDU Wettenverzameling gezondheidsrecht 2024-2025, W.R. Kastelein & J. Legemaate (red), Den Haag: SDU Uitgevers (2023)

 • Digitale literatuurlijst per week op Canvas

Wijze van tentaminering
De minor kent de volgende toetsen:

 • Schriftelijk tentamen met open casusvragen
 • Schrijfopdracht

De schrijfopdracht is een paper over een actueel en relevant juridisch onderwerp/dilemma in de gezondheidszorg. Bij het schrijven dient de geldende Leidraad voor juridische auteurs gevolgd te worden.

Elke student levert halverwege het blok een onderzoeksvoorstel in voor het paper met daarin in ieder geval het onderwerp, de onderzoeksvraag, deelvragen, methode en minimaal 10 voorlopige juridisch wetenschappelijke bronnen via Canvas bij de werkgroepdocent. Tijdens de werkgroep die voorafgaat aan het inleveren van het onderzoeksvoorstel is er zowel een peerfeedback moment als een feedback moment door de werkgroepdocent.

Samenstelling cijfer
Het tentamen geldt voor 60% van het eindcijfer en het paper voor 40%.

Link to more information

 • Credits
  ECTS 15
 • Level
  bachelor
 • Contact coordinator
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Block MINOR
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 May, 13:00 - 15 Jul 2024
  Only one day to enrol
These offerings are valid for students of Leiden University