Educatieve Minor: Economie

MINFEW15

About this minor

Lijkt het je een leuke uitdaging om voor de klas te staan, dan biedt de Educatieve minor je de kans! Haal een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak Economie in het voortgezet onderwijs.

De Educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap en een onderwijsbevoegdheid te behalen. De Educatieve minor (totaal 30 ECTS) bestaat uit 15 ECTS aan vakken en 15 ECTS praktijkstage in het voortgezet onderwijs inclusief supervisie. Deze twee delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap.

Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uitgewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere vier dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de minor, de stage op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld drie dagen per week op hun stageschool. Daarnaast werk je aan opdrachten, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

In combinatie met het bachelordiploma Economie/Bedrijfskunde levert de succesvolle afronding van de Educatieve minor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid op. Hiermee kan je Economie geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t.

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde, zie ook de toelatingsmatrix.

Learning outcomes

Na afronding van de Educatieve minor kun jij:

 • Een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.

 • Voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren.

 • Een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Economie eigen maken.

 • In groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.

 • Relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.

 • Eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens.

 • Vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten.

Zie eventueel ook de leerdoelen per studieonderdeel en eindkwalificaties van de Educatieve minor in de Onderwijs en Examenregeling.

Good to know

Let op: De colleges voor deze minor voor studenten Economie/Bedrijfskunde vinden plaats in Leiden op maandag.

De Educatieve minor start met activiteiten om je voor te bereiden op de colleges en de stage op school. De startactiviteiten kunnen in juni (17 t/m 20 juni 2024) of augustus (19 t/m 22 augustus 2024) gevolgd worden en moeten voldaan zijn vóór de start van de minor.

De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) onderwijs tot en met 16 december 2024 en de meeste deadlines van in te leveren opdrachten liggen in januari 2025. Ook de te volgen stage kan doorlopen tot en met januari 2025.

Toelatingseisen
Voor deze minor gelden de volgende toelatingseisen. Indien je niet aan de toelatingseisen voldoet, kun je niet geplaatst worden op deze minor:

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Economie/Bedrijfskunde en Operationele Research, zie ook de toelatingsmatrix.

 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, waarbij je zowel lesgeeft als zelf colleges volgt. Het is niet mogelijk de minor met ander onderwijs te combineren.

 • Studenten dienen de vakken van BA1 en blok 1 & 2 van BA2 te hebben afgerond.

 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Selectie en plaatsing
Bij de selectie wordt gekeken naar de motivatie en speelt ervaring/affiniteit met jongeren een rol. Huidige tweedejaars studenten die nog niet eerder een minor hebben gevolgd, krijgen voorrang bij plaatsing. Indien je geplaatst wordt op deze minor, dan geldt dit als een voorkeursplaatsing. Je kunt dan geen aanmelding meer indienen voor een andere minor. Uiterlijk 1 mei krijg je te horen of je bent toegelaten tot de minor.

Teaching method and examination

Zie Studiegids van de Universiteit Leiden.

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   25 February 2025
  • Term *
   Block MINOR2
  • Location
   Leiden
  • Instruction language
   Dutch
For guests, registration for this minor is handled by Erasmus University