Ethiek in de Gezondheidszorg (geannuleerd)

GENMIN24

About this minor

Helaas is deze minor geannuleerd. Studenten kunnen zich niet inschrijven voor deze minor.

Nadenken over grote thema’s in de actuele gezondheidszorg, en vaardigheden ontwikkelen om over deze ethische thema’s op een zinvolle manier te redeneren vanuit een breed, multidisciplinair perspectief. Ethische thema’s en dilemma’s in de sterk veranderende gezondheidszorg: dagelijkse kost in de media. Kwesties die niet alleen zorgprofessionals aangaan, maar vaak ook de samenleving. Moet alles wat kan? Waar liggen de grenzen van het beslissen over leven en dood, over kwaliteit van leven? Hoe maakbaar is de mens? Gaat technologie onze gezondheid en dus ook onze gezondheidszorg beheersen? Gaat de schaarste aan beschikbare middelen en zorgpersoneel een overheersende rol spelen bij maatschappelijke keuzes? Zijn dit GOEDE ontwikkelingen? In deze minor ethiek ontwikkel je jezelf tot een academicus met kennis over deze thema’s en met inzicht in steekhoudende argumenten en weloverwogen standpunten.

Bekijk de video en leer meer over deze minor.

Het programma van de minor behelst een afgewogen mix van actuele ethische thema’s in de gezondheidszorg. Denk aan: ‘rechtvaardigheid en schaarste’, ‘kwaliteit van leven en beslissingen rond het levenseinde’, ‘ziek en gezond’ en ‘human enhancement’, ‘moet alles wat kan’ en complexe dilemma’s in de kindergeneeskunde, en geestelijke gezondheidszorg en complexe dilemma’s zoals dwangzorg. De minor biedt theoretische achtergrondkennis vanuit een multidisciplinair perspectief, maar vooral ook meedenken en meedoen in actuele discussies. Het onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten met verschillende achtergrond (disciplines): ethici, artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, historici, juristen, , technologen en ook patiënten.
Van de studenten wordt een actieve studiehouding verwacht; het onderwijs is bijna geheel verplicht en er moet veel literatuur bestudeerd worden. De studenten werken én in groepjes én individueel . Het streven is om de groepjes te wisselen in samenstelling zodat de studenten elkaar goed leren kennen en goed leren samenwerken. En dit bevordert ook de gezelligheid in de groep!
De toetsing bestaat uit een combinatie van: een individueel portfolio (met opdrachten die gedurende de looptijd van de minor gemaakt moeten worden), een individuele schrijfopdracht (waarbij de student begeleiding krijgt en kan kiezen uit een aantal onderwerpen), en een groepsproject (waarbij creativiteit voorop staat). Er is geen schriftelijk tentamen!

Learning outcomes

Na afloop van deze minor kan de student:

 • De belangrijkste actuele ethische debatten over technologische innovaties in de gezondheidszorg toelichten vanuit het perspectief van de gezondheidsethiek, de filosofie van de geneeskunde, gezondheidsrecht, en op onderdelen de achtergronden en geschiedenis van deze debatten.
 • De verschillende ethische theorieën en benaderingswijzen die gehanteerd worden in de gezondheidsethiek onderscheiden en toepassen.
 • Morele dilemma’s rond patiëntenzorg en technologie uit de praktijk van de gezondheidszorg herkennen, beschrijven, en analyseren.
 • Een onderbouwd oordeel vormen over een ethisch vraagstuk in de gezondheidszorg en daarover schriftelijk verslag doen.
 • Argumenteren en discussiëren over een moreel probleem in de gezondheidszorg.

Good to know

Deze minor staat open voor studenten Geneeskunde (Rotterdam en Leiden), Klinische Technologie, Biomedische wetenschappen (Leiden), en University College Rotterdam (medical track), alsmede voor alle studenten van Woudestein: in het bijzonder voor studenten Filosofie, Rechten, Psychologie, Pedagogiek, Gezondheidswetenschappen Criminologie, Geschiedenis en Economie die zich speciaal interesseren voor morele vraagstukken in de huidige gezondheidszorg. Tijdens de minor wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden van de studenten, zodat de verschillende interesses voldoende aandacht krijgen en er bovendien gelegenheid is van elkaar te leren.

Deze minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar er wordt een voldoende beheersing van het Engels verwacht omdat een deel van de onderwijsteksten in het Engels zal zijn.
Enige basiskennis van de gezondheidszorg is van belang; van groter belang is echter de motivatie om zich te willen verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de discussies die deze oproepen.

Het onderwijs wordt overdag aangeboden; aanwezigheid is verplicht.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 • kleinschalig interactief onderwijs: interactieve hoorcolleges, groepsdiscussies en presentaties
 • intensief onderwijs: per week minimaal 8 contacturen met docenten met kennis van de praktijk van de zorg
 • minimaal 20 uur studiebelasting per week in groepsopdrachten en zelfstudie
 • verplicht onderwijs om groepsvorming te stimuleren en een veilige sfeer waarin diepgaande discussies met respect voor ieders inbreng mogelijk zijn.
 • veel inzet op levendige discussies over actuele ethische thema’s in de gezondheidszorg.

Onderwijsmateriaal

 • Leerboek ethiek in de gezondheidszorg; ten Have, ter Meulen e.a. Bohn Stafleu van Loghum 2020
 • Geselecteerde teksten die via Canvas beschikbaar gesteld worden.

Wijze van tentaminering

 1. Individueel digitaal portfolio: bestaande uit verschillende thuistoetsen die gedurende de minorperiode gemaakt moeten worden (50%)
 2. individuele schriftelijke schrijfopdracht (35%)
 3. Groepsopdracht (15%)

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen.
De wegingsfactor (in percentages) staat per toetsonderdeel vermeld.

Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgesloten.

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available