eduXchange.nl

Geneeskunde voor technische studentenOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Medische vragen op zoek naar technische oplossingen: hoe kan je met je technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden.

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde. Het gaat hier om een interdisciplinair vakgebied, waarin artsen, biomedici en ingenieurs nauw met elkaar samenwerken. Om elkaars taal te leren spreken start de minor met een ontdekkingsreis door de basale humane biologie (celbiologie, fysiologie, moleculaire biologie, anatomie). Vervolgens worden aspecten van de ziekteleer (infecties, hartziekten, radiologie, traumatologie, orthopedie, maag-, darm- en leverziekten) en de diagnostiek (imaging) behandeld. Tussendoor en aansluitend wordt in kleine groepjes aan projecten gewerkt waarbij je je technische kennis toepast bij het oplossen van (bio)medische problemen, meestal ergens op een afdeling in het Erasmus MC.

De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis door het menselijk lichaam als introductie op de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (celbiologie, fysiologie, moleculaire biologie, anatomie) en ziekteleer is essentieel om in deze minor het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 3 weken. De projecten sluiten zoveel mogelijk aan op lopende projecten binnen de Medical Delta. In een project werken studenten in groepjes van 2 – 4 samen. Elk project wordt begeleid door één of twee docenten en wordt afgesloten met een presentatie, of mondeling op een symposium, of schriftelijk in een kort verslag.

Het tweede deel van de minor heeft een meer klinisch karakter. Vakken zijn dan diagnostiek (radiologie, cardiologie), traumatologie, orthopedie en maag-, darm- en leverziekten. De benadering is ‘case-oriented’, waarbij de nadruk ligt op de translatie van techniek naar geneeskunde naar techniek, met name waar artsen in de praktijk vastlopen en (nieuwe) technologie oplossingen zou kunnen bieden. Dit tweede deel wordt afgesloten met een onderzoeksproject van ruim 3 weken, hetgeen een voortzetting is van het project in het eerste deel. Het gehele project (eerste + tweede deel) wordt afgesloten met een presentatie voor de hele groep op een symposium. De beoordeling is door docenten, begeleiders en door je medestudenten.

Learning outcomes

Na afloop van de minor heeft de student:

 • een globaal overzicht van ziektebeelden en klinisch denken en kan voorbeelden van de toepassingen van techniek hierin geven.

 • inzicht op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines;

 • een basis om effectief te kunnen communiceren en samen te werken met collegae uit de (bio-)medische disciplines.

Details:
Voertaal is Nederlands. Tijdens de symposia en in verslagen van de projecten is de voertaal Engels.
Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: LUMC: Anatomie, Celbiologie; TU Delft: Biomechanical Engineering; Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Samenwerking met de bachelor Klinische Technologie.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen
Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, zelfstudie-opdrachten, bezoeken aan laboratoria, en een onderzoeksproject (twee keer drie weken) dat wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten in een symposium.
Aanwezigheid bij vaardigheidsopdrachten (VO), werkgroepen, studentpresentaties (symposia) is verplicht. Aanwezigheid bij colleges wordt ten sterkste aanbevolen, omdat de leerstof in de meeste gevallen niet via het tekstboek of anderszins te vinden is. Zelfstudieopdrachten kunnen op een zelf gekozen tijdstip en locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt het toets resultaat niet vrijgegeven. Als door omstandigheden verzuim ontstaat, moet er in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden.

Onderwijsmateriaal
Voor de eerste periode van deze minor wordt als basis het free online tekstboek Anatomy and Physiology, 2017 OpenStax, J.G Betts et al. (https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@12.8:zMTtFGyH@7/Introduction) gebruikt. Belangrijkste bron verder zijn je eigen aantekeningen tijdens het onderwijs. De globale inhoud en het overige studiemateriaal wordt aangeleverd in de vorm van een blokboek.

Wijze van tentaminering
Voor de eerste 4 weken is er voor elke week een individuele weektoets bestaande uit 10-15 vragen; elke weektoets moet worden gehaald. De eerste 4 weken wordt afgesloten met een presentatie opdracht in twee- of drietallen. De MDL week wordt afgesloten met een individuele schrijfopdracht. Daarnaast zijn er drie tussentijdse kennistoetsen. Er is voor de weektoetsen en elke tussentoets maximaal één herkansingsmogelijkheid. De toetsing bestaat verder uit een beoordeling van de inbreng in de projecten, en de presentaties van de projecten op een symposium.
De student dient voor alle afzonderlijke onderdelen (presentatie opdracht, schrijfopdracht, 3 kennistoetsen en project onderdeel 1 en 2) van de minor een voldoende (>5,5) te halen om in aanmerking te komen voor het certificaat inclusief cijfer (30 studiepunten). Studiepunten worden pas toegekend naar succesvol afsluiten van de hele minor.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van de presentatie opdracht, de 3 kennistoetsen, de schrijfopdracht en beide projectdelen, gewogen naar het aantal onderwijsweken. Herkansingen (1 mogelijkheid per onderdeel) zijn ingeroosterd halverwege de minor (november 2023) en in de laatste week van de minor (januari 2024)

Good to know

Deze minor staat open voor studenten van de TU Delft: faculteiten L&R, 3mE (met uitzondering van KT), EWI, BK, TBM, TNW, IO en CiTG. Van de Leiden-Delft joint degree opleidingen LST en MST worden samen maximaal 5 studenten toegelaten.
Van de Erasmus MC-Delft joint degree opleiding NB worden maximaal 5 studenten toegelaten. Studenten Biomedische Wetenschappen en Klinische Technologie komen niet in aanmerking.

Dringend advies : Eindexamen biologie op 6-VWO niveau.
Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden die deze minor willen volgen hoeven geen toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen.

Aanwezigheid bij vaardigheidsopdrachten (VO), werkgroepen, studentpresentaties (symposia) is verplicht.

In een van de eerste weken van de minor moeten alle deelnemers een verklaring ondertekenen over het omgaan met vertrouwelijke gegevens, omdat ze tijdens de aanwezigheid op het Erasmus MC kennis kunnen nemen van privacygevoelige gegevens over patiënten.
Daarnaast zal voorafgaand aan de projecten aan je worden gevraagd om een verklaring te tekenen: dit gaat om een geheimhoudingsverklaring met betrekking tot lopende onderzoeken en projecten op de afdeling voor zover die de publiceerbaarheid of patenteerbaarheid in gevaar brengen.
Tenslotte zal de deelnemers gevraagd worden een overeenkomst over intellectueel eigendom te ondertekenen, om de rechten van de student te beschermen.

De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC. De Medical Delta verzorgt onderwijs op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl.

De coördinatie van deze minor is vanuit het Erasmus MC.

Additional information

 • Code
  GENMIN99
 • Theme
  Health care
 • Credits
  ECTS 30
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.

Offering(s)

 • Start date

  4 september 2023

  • Ends
   2 februari 2024
  • Term *
   Block MINOR3
  • Location
   Rotterdam
  • Instruction language
   Dutch
For guests, registration for this minor is handled by Erasmus University