Attention: the admission period for the selection minoren is still open until today 23:59hrs (15 April 2024).

Calculus and Linear Algebra 1

WISB107

About this course

Docent
Steven Wepster (Infinitesimaalrekening)
Barbara van den Berg (Lineaire algebra)

Vakinhoud
Dit vak bestaat uit de behandeling van twee verschillende basisonderwerpen uit de wiskunde - Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra - die gescheiden van elkaar behandeld zullen worden.

Het vak is verplicht voor alle wiskundestudenten. Het vak geeft voorkennis voor vrijwel alle vakken in de wiskundebachelor. Zie voor meer informatie over studiepaden de [studentenwebsite](https://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/studiepaden-bachelorprogrammas-wiskunde" target="_blank" title="https://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/studiepaden-bachelorprogrammas-wiskunde). Het vak geeft ook een goede wiskundige basis voor studenten uit andere studierichtingen die hun wiskundekennis willen versterken. Let er dan wel op dat Wiskunde B voorkennis is.

Leerdoelen van het onderdeel Infinitesimaalrekening
In dit deel van de cursus werken we aan het verstevigen en uitbreiden van de vwo-voorkennis op het gebied van elementaire functies en algemene algebraïsche vaardigheden. Bovendien onderga je een cultuuromslag van vwo-wiskunde naar een meer gevorderde manier van met wiskunde omgaan. Dit komt o.a. tot uiting in de aard en moeilijkheid van de opgaven die je maakt, de creativiteit en flexibiliteit die daar soms voor nodig is, en de (vorm)eisen die aan je uitwerkingen gesteld worden op het gebied van wiskundige en taalkundige correctheid en begrijpelijkheid. De behandeling van de theorie is informeel en er zal weinig bewezen worden. Onderwerpen die getoetst kunnen worden omvatten:

 • complexe getallen
 • algebraische vaardigheden
 • absolutewaardefunctie, even en oneven functies
 • de macht van een sommatie uitschrijven met de driehoek van Pascal
 • het vinden van het functievoorschrift van de inverse van een functie indien die bijectief blijkt
 • logaritmische en exponentiële functies
 • goniometrische functies en hun inversen
 • goniometrische som- en verschilformules (kennen)
 • hyperbolische functies (oppervlakkig; kunnen werken met)
 • functieonderzoek, schetsen van de grafiek van een functie
 • uitrekenen van eenvoudige limieten
 • differentiëren (ook logaritmisch differentiëren)
 • basisbegrip van differentiaalvergelijkingen
 • oplossen van homogene 1e orde vergelijkingen door scheiding van variabelen
 • oplossen van 1e orde (in)homogene beginwaardeproblemen
 • basisbegrip van bepaalde en onbepaalde integralen, meetkundige interpretatie
 • bepalen van eenvoudige oneigenlijke integralen
 • integratietechnieken waaronder: herschrijven van de integrand, partiele integratie, substitutiemethode, vereenvoudigen van rationale functies en breuksplitsen

Bij de toetsing zal mede gelet worden op je probleemoplossend vermogen en op de overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van je uitwerking. Bij de toetsing mag geen rekenmachine of formuleblad worden gebruikt.

Leerdoelen van het onderdeel Lineaire algebra
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • vectoren, coördinaten en het parametriseren van lijnen en vlakken
 • inwendige producten
 • matrices, inverse matrices en het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen (Gauss-eliminatie)
 • afhankelijkheid, rang en dimensie
 • determinanten
 • regel van Cramer, geadjungeerde en inverse matrix

Na afronding van de cursus kent de student de definitie en eigenschappen van de begrippen in de bovengenoemde lijst, begrijpt de student de meetkundige betekenis van de genoemde begrippen, en kan de student de geleerde begrippen, eigenschappen en stellingen toepassen op concrete en abstracte problemen.

Onderwijsvormen:
Er is drie keer per week een hoorcollege van twee uur. De te behandelen stof is op voorhand te vinden op blackboard. Het wordt aangeraden dit materiaal voor het college door te nemen. Daarnaast zijn er twee werkcolleges van ieder twee uur onder begeleiding van een werkcollegebegeleider en student-assistenten. In het werkcollege gaat de student actief aan de slag met de stof uit het hoorcollege. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht en behoort tot de inspanningsverplichting.

Toetsing:
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het deelcijfer van het onderdeel Infinitesimaalrekening, en voor 50% door het deelcijfer van het onderdeel Lineaire algebra; met de voorwaarde dat de deelcijfers voor de beide onderdelen ieder minimaal een 5 zijn. Indien het gemiddelde voldoende is, maar een van beide onderdelen met een cijfer lager dan een 5 is afgesloten is het eindcijfer een 5.

Het deelcijfer voor Infinitesimaalrekening bestaat uit de resultaten van wekelijkse digitale testjes (20%) en een tentamen (80%), plus of min maximaal 0,5 punt bonus/malus voor twee reflectie-opdrachten. Het tentamencijfer moet minimaal 5.5 zijn, anders is het deelcijfer voor infinitesimaalrekening maximaal 4.9.

Het deelcijfer voor Lineaire Algebra bestaat uit de resultaten van de inleveropdrachten tijdens het blok (30%) en een eindtentamen (70%). De informatie over de inleveropdrachten wordt op Blackboard bekend gemaakt. Het tentamencijfer moet minimaal 5.5 zijn, anders is het deelcijfer voor lineaire algebra maximaal 4.9.

Herkansing en inspanningsverplichting:
Bij een onvoldoende eindresultaat kan de student de onderdelen Infinitesimaalrekening en/of Lineaire algebra die onvoldoende zijn herkansen met een herkansingstoets, mits aan de inspanningsverplichting is voldaan. Voor het deelcijfer van het betreffende onderdeel telt in dat geval het hertentamencijfer voor 100%.

De inspanningsverplichting houdt in dat alle inleveropdrachten zijn ingeleverd (er wordt geen minimumcijfer vereist, maar er moet wel een “serieuze” poging gedaan zijn) en dat de student bij minstens 80% van de werkcolleges aanwezig is geweest. Indien het eindcijfer onvoldoende is terwijl niet aan de inspanningsverplichting is voldaan, zal als resultaat NVD (Niet Voldaan) worden geregistreerd en bestaat er geen recht op deelname aan een of beide hertentamens.

Literatuur:
Infinitesimaalrekening: Dictaat Infinitesimaalrekening door Steven Wepster
Lineaire algebra: Dictaat Lineaire algebra door Frits Beukers.

Taal van het vak:
Het vak wordt in het Nederlands gegeven.

Learning outcomes

Zie onder vakinhoud.

Required prior knowledge

VWO Wiskunde B

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  2 september 2024

  • Ends
   8 november 2024
  • Term *
   Period 1
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment starts in 48 days
For guests registration, this course is handled by Utrecht University