Calculus and Linear Algebra 2

WISB108

About this course

Docent
Steven Wepster (Infinitesimaalrekening)
Barbara van den Berg (Lineaire algebra)

Vakinhoud
Dit vak is een vervolg op het vak Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra 1, en bestaat net als dat vak uit de behandeling van twee verschillende basisonderwerpen uit de wiskunde - Infinitesimaalrekening en Lineaire algebra - die gescheiden van elkaar behandeld zullen worden. Het vak is verplicht voor alle wiskundestudenten. Het geeft voorkennis voor vrijwel alle wiskundevakken in de bachelor. Zie voor meer informatie over studiepaden de studentenwebsite.

Leerdoelen van het onderdeel Infinitesimaalrekening

 • parametriseren van krommen; raakvector en booglengte
 • scalaire functies van meer variabelen; scalarveld
 • partieel differentiëren, gradiënt en richtingsafgeleide
 • raakoppervlak en normaalvector
 • integratie van scalarvelden; dubbele en tripelintegralen
 • bol- en cylindercoördinaten; coördinatensubstituties
 • kettingregel in meer dimensies
 • vectorvelden (beginselen); rotatie en divergentie
 • integratie in vectorveld langs krommen en oppervlakken; flux

Leerdoelen van het onderdeel Lineaire algebra
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • vectorruimten en lineaire afbeeldingen
 • lineaire afbeeldingen in eindige dimensies, basistransformaties
 • eigenwaarden en eigenvectoren
 • diagonalisatie van een nxn matrix
 • algebraïsche en meetkundige multipliciteit en de Jordan normaalvorm
 • vectorruimten met inproduct, ongelijkheid van Cauchy-Schwarz
 • orthogonale basis, Gram-Schmidt procedé
 • orthogonale projecties
 • symmetrische afbeeldingen
 • orthogonale matrices en orthogonale afbeeldingen

Na afronding van de cursus kent de student de definitie en eigenschappen van de begrippen in de bovengenoemde lijst en kan de student de geleerde begrippen, eigenschappen en stellingen toepassen op concrete en abstracte problemen.

Onderwijsvormen:
Er is drie keer per week een hoorcollege van twee uur. De te behandelen stof is op voorhand te vinden op blackboard. Het wordt aangeraden dit materiaal voor het college door te nemen. Daarnaast zijn er twee werkcolleges van ieder twee uur onder begeleiding van een werkcollegebegeleider en student-assistenten. In het werkcollege gaat de student actief aan de slag met de stof uit het hoorcollege. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht en behoort tot de inspanningsverplichting.

Toetsing:
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het deelcijfer van het onderdeel Infinitesimaalrekening, en voor 50% door het deelcijfer van het onderdeel Lineaire algebra; met de voorwaarde dat de deelcijfers voor de beide onderdelen ieder minimaal een 5 zijn. Indien het gemiddelde voldoende is, maar een van beide onderdelen met een cijfer lager dan een 5 is afgesloten is het eindcijfer een 5.

Het deelcijfer voor Infinitesimaalrekening bestaat uit de resultaten van wekelijkse digitale testjes (20%) en een tentamen (80%), plus of min maximaal 0,5 punt bonus/malus voor twee reflectie-opdrachten. Het tentamencijfer moet minimaal 5.5 zijn, anders is het deelcijfer voor infinitesimaalrekening maximaal 4.9.

Het deelcijfer voor Lineaire Algebra bestaat uit de resultaten van de inleveropdrachten tijdens het blok (30%) en een eindtentamen (70%). De informatie over de inleveropdrachten wordt op Blackboard bekend gemaakt. Het tentamencijfer moet minimaal 5.5 zijn, anders is het deelcijfer voor lineaire algebra maximaal 4.9.

Herkansing en inspanningsverplichting:
Bij een onvoldoende eindresultaat kan de student de onderdelen Infinitesimaalrekening en/of Lineaire algebra die onvoldoende zijn herkansen met een herkansingstoets, mits aan de inspanningsverplichting is voldaan. Voor het deelcijfer van het betreffende onderdeel telt in dat geval het hertentamencijfer voor 100%.

De inspanningsverplichting houdt in dat alle inleveropdrachten zijn ingeleverd (er wordt geen minimumcijfer vereist, maar er moet wel een “serieuze” poging gedaan zijn) en dat de student bij minstens 75% van de werkcolleges aanwezig is geweest. Indien het eindcijfer onvoldoende is terwijl niet aan de inspanningsverplichting is voldaan, zal als resultaat NVD (Niet Voldaan) worden geregistreerd en bestaat er geen recht op deelname aan een of beide hertentamens.

Literatuur:
Infinitesimaalrekening: Dictaat Infinitesimaalrekening deel 2 door Steven Wepster
Lineaire algebra: Dictaat Lineaire algebra door Frits Beukers

Taal van het vak:
Het vak wordt in het Nederlands gegeven.

Learning outcomes

Zie onder vakinhoud.

Good to know

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

Required prior knowledge

WISB107 Calculus and linear algebra 1 and WISB102 Proofs in mathematics. See the courseplanner (cursusplanner.uu.nl) for the contents of those courses: select Faculty of Science and then the programme of the bachelor Mathematics of the most recent year.

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  11 November 2024

  • Ends
   31 January 2025
  • Term *
   Period 2
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment starts in 55 days
For guests registration, this course is handled by Utrecht University