eduXchange.nl
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Privacy and Data ProtectionOrganization logo: Utrecht University

About this course

We leven in een informatiemaatschappij. Big tech bedrijven, zoals Facebook en Google, draaien op big data, maar ook voor de overheid en andere organisaties is het verwerken van gegevens vaak een cruciaal onderdeel van het werk. Dat brengt mee dat vrijwel ieder bedrijf en iedere organisatie te maken krijgt met de regels voor het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming van privacy. Tegelijkertijd worden die regels voortdurend op de proef gesteld door technologische innovaties, zoals wifi-sniffing, The Internet of Things en camera’s met gezichtsherkenning.

Het vak Privacy en bescherming persoonsgegevens biedt een grondige inleiding in het privacyrecht en de regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We focussen op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, met daarin regels over persoonsgegevens. Ook andere onderdelen van het rechtsgebied komen aan de orde, zoals de grondrechtelijke dimensie en de bestuursrechtelijke regels voor het toezicht.

De studenten leren de algemene leerstukken en algemene regels, zoals het grondrecht op privacy en de basisregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder wordt een aantal bijzondere aspecten uitgediept, zoals privacy en de veiligheidsdiensten, en de regels voor privacy op het internet.

Het vak wordt gegeven in de vorm van zowel hoorcolleges als werkcolleges. De student wordt op verschillende manieren inzicht geboden in het functioneren van het betreffende rechtsgebied in de praktijk. Diverse gastdocenten uit de praktijk komen spreken. Daarnaast moeten studenten zelf hun inzagerechten uitoefenen bij een bedrijf of organisatie.

Context
Het vak Privacy en bescherming persoonsgegevens leent zich uitstekend voor een multidimensionale benadering. Tijdens het vak wordt steeds aandacht besteed aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarbij wordt voortgeborduurd op wat de studenten in het vak Inleiding Recht, Innovatie en Technologie (RGBUPRV009) hebben geleerd over de wisselwerking tussen recht en technologie. De onderwerpen en regels en de daarachter liggende belangenconflicten worden geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Van de studenten wordt verwacht dat zij het nieuws bijhouden en zelf voorbeelden aandragen.

Daarnaast vergt het onderwerp Privacy en gegevensbescherming dat over de grenzen van het rechtsgebied heen wordt gekeken. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen het privacy- en gegevensbeschermingsrecht en andere rechtsgebieden, zoals grondrechten en de regels van het bestuursprocesrecht. Ten slotte wordt niet alleen ingegaan op de inhoud van de regels, maar ook op de implementatie en handhaving daarvan.

Vaardigheden
Naast de algemene academische en juridische vaardigheden, zoals het toepassen van regelgeving en rechtspraak, wordt tijdens dit vak nadrukkelijk aandacht besteed aan het reguleren van nieuwe technologieën. Zo trainen studenten hun argumentatieve vaardigheden en hun vermogen om een juridisch vraagstuk aan te pakken waarvoor het recht nog geen pasklaar antwoord biedt. Daarnaast leren studenten juridische documenten, zoals privacy-verklaringen, kritisch te beoordelen.

Plaats van de cursus in het curriculum:

 • Onderdeel van de minor Recht, innovatie en technologie
 • Juridische keuzecursus bachelor

Learning outcomes

Na afloop van de cursus kan de student:

 • het systeem, de grondslagen en de basisregels van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht uitleggen;
 • de grondslagen en de basisregels van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht toepassen op hypothetische en praktische voorbeelden van gegevensverwerking;
 • de consequenties van gebruik van datatechnologieën identificeren in het kader van het gegevensbeschermingsrecht;
 • een gemotiveerd oordeel vormen over de rechtspraak, b.v. de consistentie met en invloed op de reeds bestaande jurisprudentie en regelgeving op het gebied van persoonsgegevensbescherming;
 • beoordelen of gegevensverwerkingspraktijken voldoen aan de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

About registration

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

 • Code
  RGBUPRV010
 • Credits
  ECTS 7.5
 • Contact coordinator
If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  22 april 2024

  • Ends
   14 juli 2024
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   30 Oct, 00:00 - 24 Nov 2023
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Eindhoven