EduXchange.NL

Socialization of children and adolescents

201700102

About this course

Pedagogische Systemen in de Kindertijd en Adolescentie is een** theoretische cursus** die studenten een overzicht geeft van de huidige wetenschappelijke opvattingen over socialisatie en de ontwikkeling van kinderen en adolescenten . Er wordt basiskennis verondersteld over ontwikkeling binnen pedagogische systemen volgens het systemisch ontwikkelingsperspectief van Bronfenbrenner, zoals aan de orde gekomen in Pedagogische Systemen in de Baby- en Kindertijd.

Bij de aanvang van de cursus wordt ingegaan op de determinanten van socialisatie . Er wordt hierbij ook stilgestaan bij interacties tussen socialisatie op verschillende niveaus van het ecologisch model van Bronfenbrenner (mediatie/moderatie). Daarna worden de belangrijkste aspecten van socialisatie en ontwikkeling besproken aan de hand van enkele thema's . Ook de samenhang tussen deze thema’s komt aan de orde. De thema’s zijn de ouder-kind relatie, de emotionele en sociale ontwikkeling tijdens de kindertijd en de adolescentie, gendersocialisatie, emotiesocialisatie, gehechtheid, echtscheiding en de invloed van de omgeving (bijv. leeftijdsgenoten, media). Problematische ontwikkeling komt aan bod in relatie tot de normale ontwikkeling.

De klemtoon in deze cursus ligt op de verschillende socialisatieprocessen vanuit verschillende systemen (micro, meso) en de relatie met ontwikkelingsprocessen van kinderen en adolescenten. De complexiteit van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten is een terugkerend thema. Uitgangspunt is het systemisch ontwikkelingsperspectief . Dit perspectief geeft aan dat ontwikkeling een proces is waarbij kind of adolescent en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden en waarbij op verschillende leeftijden verschillende relaties belangrijk zijn. In deze cursus wordt het effect van processen binnen het gezin, leeftijdgenoten of de bredere context waarin kinderen en adolescent opgroeien (o.a. media) op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten bestudeerd en vergeleken, maar worden kindfactoren ook belangrijk geacht.

Learning outcomes

Leerdoelen:

Het hoofddoel is kennisvan socialisatieprocessen binnen verschillende systemen** (gezin, peers, school, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten. De cursus ligt in het verlengde van de cursus Pedagogische Systemen in de Baby- en Kindertijd waarin de basis wordt gelegd voor het denken over ontwikkeling binnen pedagogische infrastructuren volgens het systemisch ontwikkelingsperspectief van Bronfenbrenner en die zich vooral richt op het jonge kind. Nadruk in de huidige cursus zal worden gelegd op** wat oudere kinderen en adolescenten en op interacties tussen de verschillende systemen** (micro, meso). Verschillende thema’s zullen worden behandeld , onder andere probleemgedrag, gendersocialisatie, emotiesocialisatie, gehechtheid, echtscheiding en de invloed van de omgeving (o.a. gezin, leeftijdgenoten en media). Centraal staan modellen en theorieën over de wijze waarop het ontwikkelingsproces zich voltrekt in de context van socialisatie.

Specifieke doelstellingen:

 1. Kennis hebben van de belangrijkste socialisatieprocessen binnen verschillende pedagogische systemen (gezin, leeftijdgenoten, media) in de omgeving van kinderen en adolescenten.

 2. Kennis hebben van de belangrijkste determinanten van ontwikkeling en socialisatie van kinderen en adolescenten.

 3. Kennis hebben van de processen die verklaren hoe socialisatie de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloedt.

 4. Begrijpen van centrale uitgangspunten of kernconcepten over de relatie tussen socialisatie en ontwikkeling.

 5. Interacties tussen persoons- en omgevingskenmerken kunnen uitleggen.

 6. Socialisatie en ontwikkeling kunnen typeren vanuit verschillende theorieën of theoretische modellen (bijvoorbeeld het psychodynamische of behavioristische perspectief, of de sociaal cognitieve leertheorie of evolutietheorie).

 7. Kunnen analyseren, vergelijken en toepassen van verschillende theoretische perspectieven op socialisatie en ontwikkeling.

Naast inhoudelijke kennis worden academische vaardigheden **opgedaan middels het doen van verschillende schrijfopdrachten die gerelateerd zijn aan aan actueel pedagogisch probleem.

Specifieke doelstellingen:

 • Kunnen formuleren van een afgebakende en relevante probleemstelling binnen een thema.
 • Kunnen opzoeken van relevante wetenschappelijke artikelen binnen een gekozen thema, voor de uitwerking van een probleemstelling, en het kunnen beoordelen van de kwaliteit van zelf opgezochte literatuur. Hierbij moet gebruikt gemaakt worden van zoekprogramma’s van de bibliotheek zoals Web of Science, PsycINFO, enz.
 • Op een wetenschappelijke wijze kunnen** formuleren van zinnen en alinea's en volgens APA richtlijnen rapporteren** .
 • Kunnen samenvatten en logisch kunnen ordenen/structureren van relevante literatuur voor de onderzoeksvraag.
 • Schriftelijk verslag kunnen doen van relevante onderzoeksresultaten en dit relateren aan de onderzoeksvraag.
 • Kunnen formuleren van advies voor de praktijk over een actueel pedagogisch probleem op basis van literatuuronderzoek
  Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
  De inhoudelijke kennis van socialisatieprocessen binnen verschillende systemen (gezin, peers, media) en ontwikkelingsprocessen (sociaal, emotioneel, gedragsmatig) van kinderen en adolescenten, wordt getoetst met een meerkeuze-tentamen , gebaseerd op de stof behorende bij de hoorcolleges (doelstellingen 1-7). De academische vaardigheden die in de werkgroepen worden behandeld, worden getoetst door middel van verschillende schrijfopdrachten (doelstelling 8-13).

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  11 November 2024

  • Ends
   31 January 2025
  • Term *
   Period 2
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   3 Jun, 09:00 - 21 Jun 2024
  Only 8 days to enrol
These offerings are valid for students of TU Eindhoven