Educatieve Minor Geschiedenis

MINESHCC-5
Taal en cultuur

Over deze minor

Lijkt het je een leuke uitdaging om voor de klas te staan, dan biedt de Educatieve minor je de kans! Haal een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak Geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

De Educatieve minor bied je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap en een onderwijsbevoegdheid te behalen. De Educatieve minor (30 ECTS) bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk op een middelbare school en voor de helft uit een theoretisch deel op de universiteit. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een supervisiebijeenkomst (binnen het vak Pedagogisch-didactisch handelen) waarin ervaringen uitgewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere vier dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de minor, de stage op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld drie dagen per week op hun stageschool. Daarnaast werk je aan opdrachten, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Na afronding van de Educatieve minor én je bachelor Geschiedenis ontvang je een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Hiermee kun je wiskunde geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Na afronding van de Educatieve minor kom je bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

De Educatieve minor wordt verzorgd door het ICLON van de Universiteit Leiden.

Leerresultaten

Na afronding van de educatieve minor kun jij: Een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen. Voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren. Een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Geschiedenis eigen maken. In groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen. Relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten. Eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens. Vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan geschiedkundige begrippen te vergroten.

Zie eventueel ook de leerdoelen per studieonderdeel in de Onderwijs en Examenregeling.

Goed om te weten

In het voorjaar organiseren de studieadviseur en programmacoördinator Geschiedenis een voorlichtingsbijeenkomst voor huidige BA-2 studenten. De exacte locatie en tijd worden tezijnertijd aangekondigd via SIN-Online.

Aanmeldprocedure: volg de aanmeldprocedure voor selectieminoren zoals beschreven op de EUR-minorwebsite. Stuur aanvullend jouw motivatiebrief en jouw curriculum vitae naar geschiedenisstudenten@eshcc.eur.nl. Selectieprocedure: nadat de aanmeldperiode verstreken is, ontvangt de afdeling Geschiedenis (ESHCC) medio april de aanmeldingen. Vervolgens zullen alle aangemelde studenten die voldoen aan de toelatingseisen uitgenodigd worden voor een gesprek. De toelatingseisen zijn:

 • Bachelor 1 afgerond en de prognose dat je Bachelor 2 nominaal zult afronden.
 • Je mag nog geen andere minor gevolgd hebben
 • Huidige BA-2 studenten hebben voorrang op ouderejaars
 • Studenten met 1e keuze educatieve minor krijgen voorrang
 • Motivatie en affiniteit/ ervaring met jongeren telt mee

Eind april hoor je of je geselecteerd bent.
Belangrijk: wees zeker van je aanmelding!

Toelating: voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.

 • De minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.

 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.

 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.

Let op: De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. De Educatieve minor start met activiteiten om je voor te bereiden op de colleges en de stage op school. De startactiviteiten kunnen in juni (17 t/m 20 juni 2024) of augustus (19 t/m 22 augustus 2024) gevolgd worden en moeten voldaan zijn vóór de start van de minor.

De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) onderwijs tot en met 16 december 2024 en de meeste deadlines van in te leveren opdrachten liggen in januari 2025. Ook de te volgen stage kan doorlopen tot en met januari 2025.

Onderwijsmethode en toetsing

Aantal contacturen

De minor is 30 ECTS, wat zich vertaalt naar een studiebelasting van 840 uur. De ervaring leert dat je alle uren hard nodig hebt.

 • De colleges voor deze minor voor bachelor studenten Geschiedenis vinden plaats in Leiden op maandag. Houd er rekening mee dat je deze hele collegedag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten.
 • Dinsdag tot en met vrijdag loopt het praktijkdeel van de opleiding, studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun stageschool aanwezig.De praktijk stage is minimaal 120 klascontacturen, daarnaast evalueer je je lessen met je begeleider, neem je deel aan schoolactiviteiten en volg je activiteiten in het kader je van ontwikkeldoelen Praktijk.
 • De overige uren besteed je aan overige studieactiviteiten zoals zelfstudie, opdrachten voor de opleiding, het voorbereiden van lessen, aanwezigheid bij schoolse activiteiten zoals een vergadering of ouderavond.

Onderwijsmethode en wijze van tentaminering
Modules:

 • Pedagogisch-didactisch handelen: 7 EC

 • Vakdidactiek: 4 EC

 • Pedagogiek: 4 EC

 • Praktijk: 15 EC

De beschrijving van bovenstaande modules wordt vanaf 1 maart 2024 gepubliceerd op de Studiegids van de Universiteit Leiden. Hier vind je ook per module informatie over de inhoud, onderwijsvormen en een literatuurlijst. Bij de tabel Studielast zie je hoeveel uur je zult besteden aan colleges, praktijk, toetsing, zelfstudie, et cetera.

De wijze van tentaminering verschilt per module. Zie het kopje Toetsing en weging op de Studiegids van de Universiteit Leiden.

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 30
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Ja
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   28 februari 2025
  • Periode *
   Blok MINOR SE
  • Locatie
   Leiden
  • Voertaal
   Nederlands
Dit aanbod is geldig voor studenten van TU Delft