EduXchange.NL

De Sociologische Blik

MINFSWS009
Gedrag en maatschappij

Over deze minor

Leer kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij en bestudeer de hoofdvragen van de sociologie via actuele vraagstukken.

De opleiding Sociologie is gericht op de intellectuele en beroepsmatige interesses van studenten die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de samenleving én in de eigen interacties met anderen. Sociologie biedt niet alleen een grote rijkdom aan theoretische inzichten en onderzoeksresultaten; wie de sociologie bestudeert verwerft specifieke manieren van kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij. Sociologische kennis en vaardigheden zijn nuttig bij tal van beroepen en dragen bij aan persoonlijke groei.

In deze minor ontwikkel je een sociologische blik. Je verdiept je in de hoofdvragen van de sociologie aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken, waaronder cultuur, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en arbeid, gender, godsdienst en groepsidentiteiten. Je leert verschillende sociologische theorieën en perspectieven op die vraagstukken toe te passen. De minor geeft je ook de gelegenheid om een invloedrijk sociologisch werk te bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied, waaronder psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en filosofie. Je kunt eventueel ook kwalitatieve onderzoeksmethoden leren toepassen.

Studenten met een Bachelordiploma die deze minor met succes hebben afgerond verkrijgen daarmee toegang tot een Master-opleiding in de Sociologie (waaronder* Grootstedelijke vraagstukken en beleid*; Governance of Migration & Diversity; Politics & Society; Engaging Public Issues; Social Inequalities), mits ze voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methoden kunnen aantonen, bijvoorbeeld door bij deze minor de module Kwalitatief Onderzoek te volgen.

Module 1:
Tijdens deze module ontwikkel je een sociologische kijk op je eigen vakgebied – bijv. psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, filosofie – door het bestuderen van een voor jou relevant, invloedrijk sociologisch werk. Elke student kiest dus een bepaald keuzeboek, waarbij je in elk geval kunt kiezen uit:

 • Hochschild, The Managed Heart
 • Delen uit: Elias, Het Civilisatieproces
 • Foucault, Discipline and Punish
 • Goffman The presentation of self in everyday life
 • Putnam, Bowling alone
 • Gladwell, Outliers

De docent kan daarnaast aanvullende opties suggereren afhankelijk van je hoofdstudie.

Je geeft een presentatie gevolgd door een essay. Tijdens werkgroepen krijg je de gelegenheid om de stof met de docent en met andere minorstudenten te bespreken

Module 2:
In dit vak maken studenten kennis met de sleutelbegrippen van de sociologie en leren zij te werken met de belangrijkste perspectieven waarmee sociologen de samenleving analyseren. In de onderwijsgroepen wordt de sociologische verbeeldingskracht van studenten gestimuleerd door het
interactief behandelen van actuele thema’s en gebeurtenissen die relateren aan de hoofdvragen van de sociologie (cohesie, identiteit, modernisering en ongelijkheid). Studenten leren deze thema’s en gebeurtenissen te begrijpen door zelf aan de slag te gaan met het actief toepassen van sociologische theorieën.

Module 3:
Je kiest uit A, B of C:

 • In Sociologische sleuteltekstenmaak je kennis met sociologische sleutelteksten. Die bestuderen we rond zeven sleutelbegrippen: sociale organisatie, cultuur, dominantie, praktijken, relaties, ecologie en reproductie. Je leert sociologische teksten begrijpen en vergelijken.
 • In Cultuur & Identiteitleer je vanuit een cultuursociologisch perspectief te kijken naar identiteitsvragen op het gebied van tegencultuur, religie, online identiteiten, en seksualiteit.
 • Kwalitatieve Methodengaat over hoe sociologen onderzoeksvragen beantwoorden met kwalitatief onderzoek. De nadruk ligt op onderzoekontwerp (waarbij bijv. gekozen wordt voor etnografie, fenomenologie, of case studies) en observeren, interviewen en documentanalyse.

Leerresultaten

Algemeen:

 • De grondleggers en basisbegrippen van de sociologie benoemen en uitleggen.

 • Belangrijke theoretische perspectieven in de sociologie beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond sociale cohesie, sociale ongelijkheid, identiteit en sociale verandering (de vier sociologische hoofdvragen).

 • Hedendaagse maatschappelijke verschijnselen gebruiken om sociologische theorieën en empirisch onderzoek te reproduceren, contextualiseren en bekritiseren.

 • Uitleggen hoe sociologen aankijken tegen een of meerdere verschijnselen of theorieën die in de eigen wetenschappelijke discipline centraal staan, of aan die discipline raken.

Afhankelijk van de keuze voor Module 3:

 • De centrale beginselen in sociologische sleutelteksten begrijpen en uitleggen (keuze voor Sociologische sleutelteksten).
 • Prominente cultuursociologische theorieën rondom identiteit toepassen op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken (keuze voor Cultuur en identiteit).
 • Het kunnen ontwerpen en toepassen van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden (keuze voor Kwalitatief onderzoek).

Goed om te weten

De coördinator zal studenten na inschrijving helpen bij het kiezen van een keuzeboek voor Module 1 en bij het met maken van een keuze tussen Sleutelteksten, Cultuur en identiteiten Kwalitatief onderzoekbij Module 3.

Onderwijsmethode en toetsing

Overzicht afzonderlijke minormodules

 1. Sociologische blik voor niet-sociologen
 2. Inleiding Sociologie
 3. Een keuze uit ‘Sociologische sleutelteksten’, ‘Cultuur en Identiteit’ of ‘Kwalitatief Onderzoek’

Onderwijswerkvormen
Hoorcolleges en onderwijsgroepen

Onderwijsmateriaal

 • Module 1: Keuzeboek en artikelen

 • Module 2: Ballantine, J.H. & Roberts K.A. (2020). Our social world: Introduction to sociology. OF Macionis, J.J. & Plummer K. (2012). Sociology: A global introduction.

 • Module 3: artikelen en boekhoofdstukken en bij optie C het boek Creswell, J., & Poth, C. (2017). Qualitative inquiry & research design. Choosing among five approaches.

Wijze van tentaminering
Module 1: Presentatie en essay
Module 2: Schriftelijk tentamen
Module 3: Schriftelijk tentamen en opdrachten

Samenstelling eindcijfer
Sociologische blik, weging 20%
Inleiding Sociologie, weging 40%
Keuzevak, weging 40%

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 15
 • Niveau
  bachelor
 • Email contactpersoon
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Erasmus University.

Aanbod

 • Startdatum

  2 september 2024

  • Einddatum
   8 november 2024
  • Periode *
   Blok OND1
  • Locatie
   Rotterdam
  • Voertaal
   Nederlands
Dit aanbod is geldig voor studenten van Leiden University